Algemene voorwaarden

I. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Definities
  “Opdrachtgever” betekent de partij waarmee PPCRN een Overeenkomst is aangegaan;
  “Overeenkomst” betekent iedere overeenkomst waarbij PPCRN zich verplicht tot het leveren van zaken, het verrichten van diensten, het ter
  beschikking stellen van (freelance) personeel of het bewaren van zaken;
  “PPCRN” betekent PPCRN B.V. en haar merken; PPCRN, J2TV, PURPLE FILM, ieder van hen en gebruikers van deze algemene voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke door PPCRN gesloten Overeenkomst en uitgebrachte offerte voor het
  sluiten van een Overeenkomst.
  2.2 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door PPCRN van de hand gewezen, tenzij
  anders overeengekomen.
 3. Offertes
  3.1 Alle aanbiedingen en offertes van PPCRN voor het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en staan gedurende 14 dagen open voor
  aanvaarding, tenzij in de offerte anders wordt vermeld. Indien de offerte niet binnen deze termijn van 14 dagen is aanvaard, komt de offerte te
  vervallen.
  3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan PPCRN opgegeven maten, eisen, specificaties van
  de prestatie en andere gegevens waarop PPCRN haar aanbieding heeft gebaseerd.
 4. Totstandkoming Overeenkomst
  Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (I) schriftelijke bevestiging door PPCRN of Opdrachtgever van eerder bereikte mondelinge
  overeenstemming tussen PPCRN en Opdrachtgever, tenzij de andere partij binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen een kernbepaling in
  deze bevestiging, (II) ondertekening voor akkoord door PPCRN en Opdrachtgever van een offerte of bevestiging of (III) begin van voor
  Opdrachtgever kenbare uitvoering door PPCRN waartegen Opdrachtgever niet onverwijld schriftelijk bezwaar bij PPCRN indient.
 5. Prijzen en betaling
  5.1 Alle door PPCRN opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd,

verzend- en transportkosten, beveiliging, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, reis-
en verblijfkosten en kosten van inhuur van apparatuur van derden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De door PPCRN en

Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn in euro. Koerswijzigingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.2 Indien sprake is van een duurovereenkomst met een periodieke betalingsverplichting of een termijn van meer dan 60 dagen tussen de datum
van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van volledige uitvoering van de Overeenkomst, is PPCRN te allen tijde gerechtigd om
schriftelijk op een termijn van 30 dagen de overeengekomen prijzen te verhogen. In dat geval heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 14 dagen
na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. PPCRN is gerechtigd
om binnen 4 dagen na ontvangst van deze kennisgeving van Opdrachtgever de prijsverhoging in te trekken, in welk geval de Overeenkomst
onverminderd van kracht blijft.
5.3 PPCRN is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, op basis van de gebruikelijke tarieven van PPCRN,
indien zij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door
PPCRN op verzoek van Opdrachtgever naast de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door PPCRN worden gepresteerd. Het
ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet. PPCRN is nimmer verplicht om aan een
dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5.4 Opdrachtgever dient de facturen van PPCRN, met uitsluiting van het recht van Opdrachtgever tot verrekening of opschorting, binnen 30 dagen
na de factuurdatum te betalen. Tenzij op factuur anders wordt vermeld. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever,
zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot de datum van voldoening over
het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de kalendermaand als een gehele maand
wordt gerekend.
5.5 Indien PPCRN besluit over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of
ingebrekestelling is vereist, verplicht de daarmee gemoeide kosten aan PPCRN te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het
onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 250 euro.
5.6 PPCRN is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van
Opdrachtgever een passende vorm van zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de nakoming van de
verplichtingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Indien PPCRN van Opdrachtgever zekerheidstelling verlangt, is PPCRN gerechtigd
haar (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld.

 1. Termijnen en inschakelen derden
  6.1 Alle door PPCRN overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de
  gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan PPCRN bekend waren. PPCRN spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen
  termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
  6.2 De enkele overschrijding van een termijn brengt PPCRN niet in verzuim. In alle gevallen komt PPCRN wegens overschrijding van een termijn
  eerst in verzuim nadat Opdrachtgever PPCRN in gebreke heeft gesteld. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PPCRN en
  Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
  6.3 PPCRN is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden
  bij de uitvoering bij te laten staan.
 2. Aansprakelijkheid
  7.1 De totale aansprakelijkheid van PPCRN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding
  van directe schade van Opdrachtgever en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (excl. BTW) voor het onderdeel waarop de
  tekortkoming rechtstreeks betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a.​ redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van PPCRN aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  b.​ redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

c.​ redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
7.2 PPCRN is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden
jegens Opdrachtgever, inferieure kwaliteit van banden, tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het
daarop vastgelegde materiaal, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan PPCRN afgegeven of voorgeschreven
zaken van Opdrachtgever of derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan PPCRN voorgeschreven
derden, diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, personeelsleden van Opdrachtgever, door Opdrachtgever
ingeschakelde derden of door Opdrachtgever toegelaten publiek, schade door het niet of niet goed functioneren van verbindingen of de
gebrekkige kwaliteit van die verbindingen, ongeacht of deze door PPCRN of door derden gerealiseerd worden, of door de gebrekkige kwaliteit van
op verzoek van Opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of derden door PPCRN gegeven lijn aftakkingen van deze verbindingen en alle overige
vormen van schade anders dan genoemd in artikel 7.1.
7.3 De in de voorgaande leden van dit artikel 7 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van PPCRN gelden niet indien en voor zover
de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PPCRN.
7.4 PPCRN is uitsluitend aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien PPCRN onverwijld,
maar uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de Overeenkomst, een schriftelijke ingebrekestelling met een
volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van Opdrachtgever heeft ontvangen, waarin PPCRN een redelijke termijn voor
nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij gebreke van ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de
eventuele aanspraken van Opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van PPCRN. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen
PPCRN vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
7.5 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens PPCRN, haar werknemers en/of de door PPCRN ingeschakelde of toegelaten derden voor
alle schade die Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingehuurde derden hebben veroorzaakt wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel of
tenietgaan, beschadiging of diefstal van de eigendommen van respectievelijk PPCRN, haar werknemers en de door PPCRN ingeschakelde of
toegelaten derden.
7.6 Het bepaalde in dit artikel 7 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan PPCRN zich bij de uitvoering van de Overeenkomst
bedient.

 1. Niet-toerekenbare tekortkoming
  8.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PPCRN geen invloed kan uitoefenen en
  waardoor PPCRN niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen. Oorlog, gewapende conflicten, terroristische aanslagen, opstand, rellen,
  atoomkernreacties, natuurrampen, brand, werkstakingen en andere acties door het personeel van PPCRN en/of haar toeleveranciers, bovenmatig
  ziekteverzuim, transportproblemen, storingen in het energienet of de afsluiting van de gebouwen waarin PPCRN haar activiteiten verricht, worden
  daaronder in ieder geval begrepen.
  8.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van één der partijen haar niet kan worden toegerekend, zullen de wederzijdse
  verplichtingen van partijen worden geschorst tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is.
  8.3 Indien een daadwerkelijke schorsing ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming langer dan 1 maand duurt, is ieder der partijen
  gerechtigd de Overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen zonder dat partijen dan
  schadevergoeding van elkaar kunnen vorderen.
  8.4 Een beroep op een niet toerekenbare tekortkoming kan slechts worden gedaan per aangetekende brief binnen 14 dagen na het ontstaan van
  die tekortkoming.
 2. Vrijwaring
  Opdrachtgever zal PPCRN en het door PPCRN ter beschikking gestelde personeel volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering
  van derden jegens PPCRN en/of voornoemd personeel in verband met een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van
  zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.
 3. Geheimhouding
  Opdrachtgever en PPCRN zullen de van de andere partij in het kader van de Overeenkomst schriftelijk of mondeling ontvangen informatie,
  waarvan de ontvanger weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, strikt geheim houden en deze informatie niet aan derden
  openbaren, tenzij deze informatie:
  a.​ reeds in het bezit was van de ontvanger zonder verplichting tot geheimhouding;
  b.​ zich reeds in het publieke domein bevindt anders dan door een inbreuk op dit artikel 10 of door een openbaarmaking waarvan de ontvanger op
  het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was;
  c.​ wordt geopenbaard aan hun respectievelijke professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en slechts voor zover noodzakelijk
  voor enig redelijk doel; of
  d.​ moet worden geopenbaard op grond van toepasselijke rechtsregels of reglementen van een effectenbeurs of door enig nationaal, provinciaal,
  gemeentelijk of ander met overheidsgezag bekleed orgaan of gerechtelijke beslissing in enige betrokken jurisdictie, maar in een dergelijk geval
  slechts na voorafgaande en tijdige raadpleging van de andere partij met betrekking tot de noodzaak, het tijdstip en de inhoud van de
  openbaarmaking. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door de verstrekker van die informatie als zodanig is
  aangeduid. De ontvanger van de vertrouwelijke informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 4. Verbod overname personeel
  Opdrachtgever zal gedurende de looptijd en een periode van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke
  toestemming van PPCRN, geen werknemers van PPCRN of een aan PPCRN gelieerde onderneming, die betrokken zijn of zijn geweest bij de
  uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen of anderszins direct of indirect, in de meeste ruime zin, werkzaamheden voor zich laten
  verrichten. PPCRN zal haar toestemming in een voorkomend geval niet onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling aan
  PPCRN heeft aangeboden.
 5. Optie
  12.1 Indien PPCRN een optie verleent tot het aangaan van een Overeenkomst, zal PPCRN aangeven voor welke datum de optiehouder deze
  optie dient uit te oefenen. Indien de optiehouder de optie niet voor deze datum schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.

12.2 PPCRN is steeds gerechtigd de in artikel 12.1 bedoelde optietermijn te verkorten door een optiehouder te verzoeken de optie binnen 24 uur
uit te oefenen. Indien de optiehouder de optie niet binnen deze termijn schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.

 1. Annulering
  13.1 Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van
  de Overeenkomst door PPCRN is geschied.
  13.2 In geval van annulering zullen te allen tijde de door PPCRN gemaakte voorbereidingskosten door Opdrachtgever aan PPCRN worden
  vergoed.
  13.3 Indien annulering plaatsvindt minder dan 21 dagen vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door PPCRN is Opdrachtgever
  een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen totale prijs. Indien annulering plaatsvindt minder dan 7 dagen vóór
  het begin van uitvoering van de Overeenkomst door PPCRN is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de
  overeengekomen totale prijs.
  13.4 PPCRN is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat
  nakoming in redelijkheid niet meer van PPCRN kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico’s met zich mee zou
  brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
 2. Voortijdige beëindiging
  14.1 PPCRN en Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na
  een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, waarin een redelijke termijn voor
  nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.
  14.2 Indien een Overeenkomst, die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door
  PPCRN en Opdrachtgever na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien in de
  Overeenkomst geen opzeggingstermijn is vastgelegd, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen
  wegens opzegging op deze basis niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  14.3 PPCRN en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
  schriftelijk te beëindigen indien de andere partij onderhandelingen aanvangt met een of meer crediteuren of vergelijkbare stappen onderneemt
  met het oog op de herstructurering van alle of een deel van zijn schulden, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling
  aanvraagt,aangifte doet tot faillietverklaring of in staat van faillissement is verklaard. De partij die de Overeenkomst op deze grondslag beëindigt is
  nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden.
  14.4 In afwijking van wat in de wet op dat gebied door middel van regelend recht is bepaald, kan Opdrachtgever de Overeenkomst tot levering van
  diensten slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Intellectuele eigendom
  15.1 Opdrachtgever garandeert aan PPCRN dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de
  Overeenkomst door PPCRN en dat Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop
  intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door PPCRN vast te laten leggen op geluid, beeld of andere
  informatiedragers. Opdrachtgever zal PPCRN en alle aan PPCRN gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere
  vordering wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.
  15.2 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens
  de Overeenkomst door PPCRN, haar werknemers en/of ingeschakelde freelancers vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend bij
  PPCRN, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden
  en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever
  toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 4. Overige verplichtingen Opdrachtgever
  16.1 Opdrachtgever zal PPCRN steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of
  inlichtingen verschaffen, alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen
  en terreinen, en ervoor zorgen dat PPCRN tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke
  werkruimte en faciliteiten. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de
  uitvoering van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kennis.
  16.2 Indien Opdrachtgever de in artikel 16.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan
  zijn verplichtingen voldoet, heeft PPCRN het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft PPCRN het
  recht de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd de
  overige rechten van PPCRN.
  16.3 Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 16.1 bedoelde werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en
  voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving. Opdrachtgever zal PPCRN vrijwaren en schadeloos
  stellen voor iedere aanspraak van derden, waaronder werknemers van PPCRN, in verband met een inbreuk op deze garantie.
  16.4 Opdrachtgever zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat in de aftiteling en andere promotionele uitingen betreffende het programma waarop de
  Overeenkomst betrekking heeft de naam en de rol van PPCRN wordt vermeld.
 5. Diversen
  17.1 Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien PPCRN daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft
  ingestemd.
  17.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van deze
  algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven. PPCRN en Opdrachtgever zullen hun uiterste best doen om overeenstemming te
  bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de nietige of niet afdwingbare bepaling, zo min mogelijk afwijkt van
  deze nietige of niet afdwingbare bepaling.

17.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolge de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van PPCRN.
17.4 Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan en te
worden overhandigd of verzonden per koerier of per aangetekende post naar het in de Overeenkomst opgenomen adres, of ieder ander adres
waarvan de partij waarvoor de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit artikel de andere partij met dat doel kennis heeft gegeven.
17.5 Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan,
prevaleert de Nederlandse tekst. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een in dit hoofdstuk I opgenomen algemene bepaling en een
in de hierna volgende hoofdstukken opgenomen specifieke bepaling, prevaleert de specifieke bepaling.
17.6 PPCRN is gerechtigd medewerkers als trainee bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwezig te laten zijn, mits PPCRN daarvoor aan
Opdrachtgever geen aanvullende kosten in rekening zal brengen.

 1. Geschillen
  18.1 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht.
  Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61) wordt uitgesloten.
  II. LEVERING VAN DIENSTEN
  De in dit hoofdstuk II opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere
  Overeenkomst die (mede) tot voorwerp heeft de levering van diensten, zoals advisering, opleidingen, ondersteuning en het ter beschikking stellen
  van personeel (detachering).
 2. Uitvoering
  19.1 PPCRN zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de in de
  Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van PPCRN worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,
  tenzij en voor zover PPCRN in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is
  omschreven. Eventuele afspraken met betrekking tot het serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen.
  19.2 Slechts indien dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd, is PPCRN gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en
  verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. PPCRN is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die inhoud of omvang van
  de Overeenkomst wijzigen of aanvullen.
  19.3 Alle opdrachten tot dienstverlening worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door PPCRN. Dit geldt ook indien de desbetreffende
  Overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen
  7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt derhalve uitgesloten.
 3. Terbeschikkingstelling van personeel
  20.1 PPCRN ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van personeel bij de uitvoering van de in de Overeenkomst
  omschreven werkzaamheden. De geschatte periode gedurende welke het personeel wordt ingezet of de geschatte duur van de werkzaamheden
  wordt vastgelegd in de Overeenkomst.
  20.2 PPCRN zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het ter beschikking gestelde personeel beschikt over de deskundigheid en het
  vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verwacht.
  20.3 Het ter beschikking stellen van personeel wordt aangegaan per uur met een minimum van vier uur per dag, tenzij in de Overeenkomst
  anders is bepaald. De bepaling van de prijs voor de terbeschikkingstelling van personeel vindt plaats op basis van nacalculatie, gebaseerd op het
  aantal aan de werkzaamheden bestede uren. Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van
  PPCRN, dan wel een door PPCRN ingehuurde derde, aanvangt werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever waarbij reistijd,
  voorbereidings- c.q. inpaktijd en nacontrole- c.q. uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.
  20.4 Het uurtarief is in de Overeenkomst vastgelegd. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst aangeduide functie of personeelslid.
  Het in de Overeenkomst vastgelegde uurtarief geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is tot stand gekomen. Prijsstijgingen die het
  gevolg zijn van overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en).
  Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij PPCRN zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend.
  20.5 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en de
  zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van de werkomgeving zoals bedoeld in artikel 7: 658 BW bij de uitvoering van de Overeenkomst worden
  nageleefd. Opdrachtgever zal PPCRN vrijwaren en schadeloosstellen voor alle boetes en aanspraken wegens het overtreden van deze
  bepalingen of het niet nakomen van deze zorgplicht.
  20.6 PPCRN zal haar verplichtingen ingevolge alle toepasselijke sociale verzekerings- en fiscale wetgeving ten aanzien van het door PPCRN aan
  Opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel volledig naleven. PPCRN vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van
  de bedrijfsvereniging of fiscus wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van deze verplichtingen. Op eerste verzoek van
  Opdrachtgever zal PPCRN aan Opdrachtgever schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van de in dit artikellid bedoelde sociale premies en
  belastingen.
  III. BEWAARNEMING
  De in dit hoofdstuk III opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere
  Overeenkomst die (mede) tot voorwerp heeft bewaarneming, zoals de opslag van decors of videocassettes/archief.
  21.1 PPCRN is in geen geval verplicht tot het aannemen van zaken met als doel deze te bewaren voor Opdrachtgever. PPCRN maakt te allen
  tijde zelfstandig een afweging of zaken bij PPCRN in bewaring kunnen worden genomen. Voor iedere inbewaringneming stelt PPCRN vooraf een
  offerte op.

21.2 Opdrachtgever is verplicht om PPCRN te informeren van zaken die kennelijk gevaar op kunnen leveren voor de zaken die in de opslagplaats
worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.
21.3 Opdrachtgever en PPCRN zullen gezamenlijk zorg dragen voor het opstellen van een inventarislijst of duidelijke omschrijving van de in
bewaring gegeven zaken, die als bijlage deel uitmaakt van de Overeenkomst.
21.4 In de Overeenkomst wordt het bewaarloon vastgelegd. Het in de Overeenkomst vastgelegde bewaarloon geldt voor het kalenderjaar waarin
de Overeenkomst is tot stand gekomen. PPCRN heeft het recht om het bewaarloon jaarlijks per 1 januari te verhogen op basis van de wijziging
van het maand prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).
21.5 Opdrachtgever is verplicht de in bewaring gegeven zaken terug te nemen uiterlijk op de datum waarop de Overeenkomst tot een einde komt
tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede eventuele ten laste van Opdrachtgever komende kosten. Na de datum waarop de
Overeenkomst tot een einde is gekomen komen de in bewaring gegeven zaken bij PPCRN voor rekening en risico van Opdrachtgever met dien
verstande dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen voor de duur van de (vervangende) bewaarneming of tot het moment
waarop de in bewaring gegeven zaken aan Opdrachtgever zijn teruggegeven of deze door PPCRN zijn verkocht of vernietigd.
21.6 Alle kosten die Opdrachtgever verschuldigd is aan PPCRN moeten voor teruggave van de in bewaring gegeven zaken zijn voldaan. PPCRN
heeft het recht van terughouding op de in bewaring gegeven zaken totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
IV. VERKOOP EN LEVERING VAN ZAKEN
De in dit hoofdstuk IV opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere
Overeenkomst die (mede) tot voorwerp heeft de verkoop en levering van zaken, zoals de verkoop van apparatuur.

 1. Aflevering en risico overgang
  22.1 Aflevering van de verkochte zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst geschiedt op de plaats van het magazijn van PPCRN, tenzij in de
  Overeenkomst anders is bepaald. In dat geval zal PPCRN Opdrachtgever zo mogelijk voor aflevering op de hoogte stellen van het tijdstip waarop
  PPCRN of de door PPCRN ingeschakelde vervoerder voornemens is de zaken af te leveren. De door PPCRN opgegeven aflevertijden zijn steeds
  indicatief. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat op het door hem aangegeven bezorgadres op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur
  iemand aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan PPCRN gerechtigd is om extra bezorgkosten in rekening te
  brengen.
  22.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst gaat over op Opdrachtgever op het
  moment waarop deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever is gesteld. Indien ten
  behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van
  verlies, diefstal of beschadiging van de zaken over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de zaken aan de vervoerder.
 2. Eigendomsvoorbehoud
  23.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van PPCRN totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan PPCRN verschuldigd is
  volledig aan PPCRN zijn voldaan. Indien Opdrachtgever als wederverkoper optreedt, is Opdrachtgever slechts bevoegd de zaken die zijn
  onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van PPCRN te verkopen en door te leveren in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van
  Opdrachtgever.
  23.2 Indien Opdrachtgever (mede) uit de door PPCRN onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt
  Opdrachtgever die zaak slechts voor PPCRN en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor PPCRN totdat Opdrachtgever alle uit hoofde
  van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. PPCRN heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door
  Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 3. Garantie
  24.1 Voor alle door PPCRN verkochte zaken gelden uitsluitend de garanties indien en voor zover deze door de desbetreffende toeleverancier van
  PPCRN worden gegeven. Opdrachtgever aanvaardt deze garanties van derden. Deze garantiebepalingen liggen voor Opdrachtgever ter inzage
  bij PPCRN en PPCRN zal deze aan Opdrachtgever kosteloos op zijn eerste verzoek toezenden.
  24.2 PPCRN staat er niet voor in dat de door Opdrachtgever geselecteerde en gekochte zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever
  beoogde gebruik, tenzij de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud in de Overeenkomst zijn gespecificeerd.